2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง เส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN 1905-9574 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า 11 
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์เรื่องเส้นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/4 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5/4 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 13 แผน 14 ชั่วโมง แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน แบบประเมินผลงานกลุ่มนักเรียน แบบทดสอบท้ายวงจร แบบบันทึกหลังสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และสรุปโดยใช้การบรรยายเชิงพรรณาความ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 วงจร นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะ การทำงานกลุ่มในแต่ละวงจรสูงขึ้น และ ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรด้านทักษะการวาดภาพสูงขึ้น นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 95.59 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80 นักเรียนจำนวนร้อยละ 96.15 มีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุดทุกด้าน  
     คำสำคัญ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เส้น 
ผู้เขียน
525050468-2 นาง รัชดาพร ชวรุ่ง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0