2012 ©
disabled
** ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่เป็นข้อมูลล่าสุด
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 515060016-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุวรรณี ศิริแสงตระกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUWANNEE SIRISANGTRAGUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชา    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา 510620430(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ avs ได้)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711)  
สถานภาพ 40 สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการบริหารยาฉีดอีนอกซาพารินทางชั้นใต้ผิวหนังต่อภาวะเลือดออก ความเจ็บปวด และระยะเวลารู้ลึกเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EFFECTS OF SUBCUTANEOUS ENOXAPARIN INJECTION ON BLEEDING ,PAIN INTENSITY AND DURATION OF PAIN IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 สิงหาคม 2554
D อนุมัติเค้าโครง 26 กันยายน 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 พฤษภาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ชวนพิศ ทำนอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการบริหารยาฉีดอีนอกซาพารินทางชั้นใต้ผิวหนังต่อภาวะเลือดออก ความเจ็บปวด และระยะเวลารู้สึกเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ชื่อวารสาร วารสารสมาคมพยาบาล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN 0125-8842  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤษภาคม 2556 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ