2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 515110012-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อุทิศ ชัยชญา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. UTIS CHAICHAYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSESSMENT OF NON-RESPONSE IN THAI NURSE COHORT STUDY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2554 ที่ ศธ.0514.11.1/4882
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 กุมภาพันธ์ 2555
F รับรองการแก้ไข 9 มีนาคม 2555 ศธ 0514.11.1/989
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2555 ศธ 0514.11.1/3204
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 14 มีนาคม 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 พฤษภาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 15/2552 ลว.29/1/2551
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทางาน ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง "การวิจัยระดบบัณฑฺิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 1 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ(QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 0-HS009  Proceeding Paper Issue 27 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 278-290  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper