2012 ©
disabled
** ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่เป็นข้อมูลล่าสุด
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 527220004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATANAPUN KRUTASAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 712203111050(not connected AVS )   คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา 712203111050(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ avs ได้)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว. ฉบับที่ 41/54 ลงวันที่ 22 เม.ย. 54)  
สถานภาพ 40 สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค: การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายและแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Naga Fireballs Phenomeno: Innovation Productivity for Cultural Tourism Promotion of Nongkhai Province and Vientian Capital and Bolikhamxai Province 
รายละเอียด แบบ 1.1 ภาคปกติ วิจัยศิลปะและวัฒธรรม 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 มิถุนายน 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ 40/2554 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Naga Fireballs Phenomenon Innovation to Promote Cultural Tourism in Nong Khai Province, Vientiane Capital and Bolikhamxai Province 
ชื่อวารสาร European journal of Social Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร FRDN Incorporated 
ISBN/ISSN 1450-2267  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2014 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 42 Issue 2 
เดือน March  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 183-192  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ