2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 527220004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATANAPUN KRUTASAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา Art and Cultural Research   คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว. ฉบับที่ 41/54 ลงวันที่ 22 เม.ย. 54)  
สถานภาพ    
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายและแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Innovation Productivity for Cultural Tourism Promotion of Nongkhai Province and Vientian Capital 
รายละเอียด แบบ 1.1 ภาคปกติ วิจัยศิลปะและวัฒธรรม 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ 40/2554 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-