2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 527220004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATANAPUN KRUTASAEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศ บว. ฉบับที่ 41/54 ลงวันที่ 22 เม.ย. 54) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค: การสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายและแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Naga Fireballs Phenomeno: Innovation Productivity for Cultural Tourism Promotion of Nongkhai Province and Vientian Capital and Bolikhamxai Province 
รายละเอียด แบบ 1.1 ภาคปกติ วิจัยศิลปะและวัฒธรรม 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 มิถุนายน 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ 40/2554 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Naga Fireballs Phenomenon Innovation to Promote Cultural Tourism in Nong Khai Province, Vientiane Capital and Bolikhamxai Province 
ชื่อวารสาร European journal of Social Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร FRDN Incorporated 
ISBN/ISSN 1450-2267  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2014 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 42 Issue 2 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 183-192  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ