2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 547080017-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHOKTHUMRONG CHONGCHORHOR
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 81/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาออนโทโลยีภูมิปัญญาข้าวไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Ontology Development for Indigenous Rice Knowledge of Thailand 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 พฤษภาคม 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2556 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 ธันวาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 ตุลาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มาลี กาบมาลา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การใช้กิจกรรมสุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับเจนเนอเรชั่นวาย 
ชื่อวารสาร PULINET Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 91-101  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ปัจจัยความสำเร็จของบริการการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์ของภาคพลเมือง 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มิถุนายน 2555 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 95-107  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาข้าวไทย 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2560 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 70-89  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ Using Facet Analytico-Synthetic Method for Organizing Thai's Indigenous Rice Knowledge 
ชื่อวารสาร Kasetsart Journal (Social Sciences)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasertsart University Research and Development Institute, Kasertsart University  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 August 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์และอาจารย์ในการเรียนรู้ทักษะการรู้สารสนเทศ 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 7-16  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology Development for Rice Cultures of Thailand: A Conceptual Paper 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม International Summer School of Informatics: A joint event by Taiwan-Thailand-Tsukuba Information Schools 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2557 ถึง 9 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba 
สถานที่จัดประชุม 3F Conference Room, Media Union, Kasuga Area  จังหวัด/รัฐ Tsukuba, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development Ontology for Indigenous Rice Culture Knowledge of Thailand: A Research Proposal 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 6th Asia Library and Information Research Group (ALIRG) Workshop - in collaboration with CiSAP 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Library & Information Science, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia 
สถานที่จัดประชุม IDEA Lab, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia  จังหวัด/รัฐ Lembah Pantai, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาของรายงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาข้าวไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย คร้ังที่ 3 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 635-648  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigations of Thai's Indigenous Rice Knowledge in Knowledge Organization Systems and Experts Classification 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chulalongkorn University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 5 (No. 60)  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper