2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557040025-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุวิทย์ สนศิริ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUWIT SONSIRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 21/2556) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การควบคุมแบบสไลดิ้งโหมด สำหรับถังหมุนอบแห้งไหลสวนทาง : ภายใต้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยระบบSCADA 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) MULTI-SLIDING MODE CONTROL OF A COUNTER FLOW ROTARY DRYER: OPTIMAL PARAMETERS IMPLEMENTATION VIA SCADA SYSTEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤษภาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 426/2559 ลว. 25 พฤษภาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2559 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 455/2555 ลว. 29 พฤษภาคม 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-