2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565030110-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. คัทลียา สำราญญาติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CATTLEYA SAMRANYAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของบัวหลวง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SOME FACTORS AFFECTING GROWTH AND FLOWERING OF SACRED LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn.) 
รายละเอียด ลาพักต้น 2558 ยื่น 30/6/2558 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 8 สิงหาคม 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งที่ 087/2560 ลว 8/2/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 กรกฎาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 19 กรกฎาคม 2561 n
F แจ้งผลสอบ 19 กรกฎาคม 2561
F รับรองการแก้ไข 29 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 388/2557 ลว 21/08/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คำสั่งที่ 255/2561 ลว 25/5/2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการพ่นกรดจิบเบอเรลลิคต่อการออกดอก และการเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีของบัวหลวงในช่วงฤดูหนาว 
ชื่อวารสาร วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN ISSN 2351-0846  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ธันวาคม 2559 
ปีที่ ฉบับที่ พิเศษ 2 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ