2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567050051-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ยุพาพร หรเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YUPAPORN HORASIRT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558) 
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลการพัฒนาและใช้โปรแกรมพัฒนาครูมืออาชีพในการจัดการเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์: สะตรีมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ART AND MATHEMATICS:STEAM EDUCATION IN THAILAND 
รายละเอียด ป.เอก วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 30 มกราคม 2558 ผ่าน ประกาศ บว. ฉบับที่ 10/2558 ลว. 30 มกราคม 2558
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 188/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 (ครั้งที่2)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่าน "S" เมื่อภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.195/2560 ลว. 19 เมษายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤษภาคม 2560 turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 596/2562 ลว. 30 สิงหาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 13 กันยายน 2562 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 รอบทความ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง คำสั่ง ศศ.บศ. 848/2557 ลว. 8 ม.ค. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-