2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575020192-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรเพ็ญ สมควรทัด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNPEN SOMKUANTAD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองชลศาสตร์ HEC-RAS เพื่อประเมินความเสียหายของพื้นที่นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Integration of GIS and HEC-RAS Model for flooded paddy field damage estimation in Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 301/2560 ลว 11 เม.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 342/2562 ลว 15 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 16 พฤษภาคม 2562 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 730/2557 ลว 22 ก.ย. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน