2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575040044-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุเมธ มาเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUMETH MAMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคสำหรับการจัดการจราจรถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) APPLICATION OF MICRO SIMULATION MODEL FOR TRAFFIC MANAGEMENT OF ROAD NETWORK AROUND KHON KAEN BUS TERMINAL 3 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กันยายน 2559 คำสั่งคณะที่ 794/2559 ลว. 7 กันยายน 2559
D อนุมัติเค้าโครง 10 ตุลาคม 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะฯที่ 474/2561 ลว. 31 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 28 มิถุนายน 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะที่ 149/2558 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคสำหรับการจัดการจราจรถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue 19 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 242-253  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper