2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577030016-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. AVAKAT PHASOUYSAINGAM ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AVAKAT PHASOUYSAINGAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรเชิงระบบ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลกระทบของการเปลี่ยนระบบการเกษตรจากการทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกยางพาราต่อความมั่นคงด้านอาหาร และ ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) IMPACT OF CHANGING AGRICULTURAL SYSTEM FROM SHIFTING CULTIVATION TO RUBBER TREE PLANTATION ON FOOD SECURITY AND SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE OF RUBBER FARMER IN LUANGNAMTHA PROVINCE,LAO PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤษภาคม 2560 สอบผ่านS
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 พฤษภาคม 2560
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 กันยายน 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 28 มิถุนายน 2562
F รับรองการแก้ไข 7 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อนันต์ พลธานี คำสั่งที่ 470/2557 ลว 13/10/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สาธิต อดิตโต คำสั่งที่ 280/2558 ลว 10/06/2558