2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชลธวัฒน์ มีดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHONTAWAT MEEDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับเนื้อหา เคมีไฟฟ้า ระดับ ม.ปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL STRATEGY FOR SUPPORTING HIGH SCHOOL STUDENTS’ ABILITY IN CONSTRUCTING EXPLANATION OF ELECTROCHEMISTRY 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ แบบ 2.1 ภาคปกติ / / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 57 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (6ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 + ผลงานที่เผยแพร่เพื่อขอ จบ กศ. 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 18 มกราคม 2559 ประกาศ บว.มข.ฉ. 2/2559 ลว. 18 ม.ค. 2559
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 เมษายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 206/2560 ลว. 21 เม.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มิถุนายน 2560 ผ่าน "S" ภาคปลาย 2559 ลว. 16 พ.ค. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 330/2560 ลว. 6 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 13 กันยายน 2560 turnitin 6%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง คำสั่ง ศศ.บศ.085/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562 เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ร่มเกล้า จันทราษี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-