2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050034-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุกัญญา สุตะพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUKANYA SUTAPHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 42/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาและใช้แนวทางสะเต็มศึกษาในจัดการเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์” ภายใต้บริบทชั้นเรียนจริง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STEM APPROACH IN THE REAL CLASSROOM CONTEXT 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.188/2559 ลว. 11 ก.พ. 2559 (ครั้งที่ 2)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่าน "S" เมื่อภาคปลายปีการศึกษา 2558
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 207/2560 ลว. 19 เม.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 23 กรกฎาคม 2560 turnitin 30%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง คำสั่ง ศศ.บศ. 478/2558 ลว. 6 ส.ค. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enhancing Pre-service Science Teachers’ PCK for STEM education in School Setting through Content Representation (CoRe) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม NTNU-KU-SNU-HU joint symposium 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 3 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม NTNU-KU-SNU-HU 
สถานที่จัดประชุม National Taiwan Normal University  จังหวัด/รัฐ Hualien, Taiwan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 78  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Chun-Yen Chang 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract