2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577110012-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOMCHAICHOTE PIYAWATCHWELA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลชของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ทุนทางสังคมและสถานะสุขภาพ ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The influence of health literacy, social capital and health status on quality of life of laotian migrant workers in the Northeast of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 ธันวาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 12 กุมภาพันธ์ 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ เปลี่ยจาก อ.สุวรรณา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ "The Influence of Health Literacy, Social Capital and Health Status on Quality of Life of Laotian Migrant Workers in the Northeast of Thailand" 
ชื่อวารสาร KUMJ (Kathmandu University Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University Medical Journal Dhulikhel Hospital Kathmandu University Hospital Dhulikhel, Kavre 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 September 2019 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน Apirl-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 70  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ