2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210026-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดวงชนก วรธิพรหมมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DUANGCHANOK VARATIPROMMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอายุวัฒนะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) WELLNESS TOURISM INNOVATION ACCORDING TO THAILAND 4.0 TO POLICY FOR SUPPORT AQING SOCIETY BASED ON THE LOCAL WISDOM KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 *ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ/*ผศ.กฤต โง้วธนสุวรรณ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 205/2561 ลว.4 ตุลาคม 2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 สิงหาคม 2560 ผ่าน กำหนดส่ง 6 กันยายน2560
D อนุมัติเค้าโครง 5 กันยายน 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 กรกฎาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-