2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585020162-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MANIPHONE KHENPHIMSOULIVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MANIPHONE KHENPHIMSOULIVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) แบบจำลองการพยากรณ์ช่วงระยะฟักไข่ของตั๊กแตนไผ่ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FORECASTING MODEL OF THE YELLOW-SPINED BAMBOO LOCUST’S EGGS HATCHING PERIOD BY USING MACHINE LEARNING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 268/2560 ลว 4 เม.ย. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 178/2560 ลว 7 มี.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-