2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585030018-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss POTCHANEE PAIROCHTEERAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการรวมยีนด้อยที่ควบคุมลักษณะคุณภาพเมล็ดข้าวโพดรับประทานฝักสด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFETS OF COMBINING THREE ENDOSPERM MUTANTS ON SEED QUALITY OF VEGELABLE CORN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 ตุลาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2561
F แจ้งผลสอบ 7 กุมภาพันธ์ 2561
F รับรองการแก้ไข 20 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 097/2559 ลว 11/02/59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คำสั่งที่ 066/2560 ลว 02/02/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความงอก น้ำตาลทั้งหมด และแป้งของเมล็ดในข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ที่มีการรวมกันของยีน shrunken-2, brittle และ waxy 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 พฤษภาคม 2561 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ