2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585040082-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาคิน ธนณรงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKHIN THONNARONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2558 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรและขนส่งในพื้นที่กว้างจากหลากหลายปัจจัย กรณีศึกษาถนนสายหลักในเขตเมืองขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE MULTICRITERIA TRAFFIC AND TRANSPORT ENVIRONMENTAL IMPACTS EVALUATION CASE STUDY: MAIN ROAD (MITRAPHAP ROAD) IN KHON KAEN CITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 449/2560 ลว. 23 พฤษภาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 441/2562
F แจ้งผลสอบ 11 มิถุนายน 2562 EXCELLENT
D อนุมัติเค้าโครง 22 มิถุนายน 3103 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง คำสั่งคณะที่ 323/2559 ลว. 10 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรหลายปัจจัยเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2672-9636(Online) [Formerly ISSN 1906-201X] (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ