2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050103-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรัญญา ศรีธิราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARUNYA SRITIRACH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิท 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) A STUDY OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS'ENGLISH VOCABULARY ACHIEVEMENT THROUGH EXPLICIT TEACHING 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ป.โท (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 262/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มิถุนายน 2560 ผ่าน "S" ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ลว. 23 มิ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 136/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 12%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 370/2562 ลว. 21 มิ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2562 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. สุธิดา โง่นคำ คำสั่ง ศศ.บศ. 730 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้การเรียนรู้แบบชัดแจ้ง 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2562 
ปีที่ 17  ฉบับที่ 78 
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ