2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050114-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จอมทอง อบอุ่น ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JOMTHONG OBUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการกลุ่มด้วยกระบวนการเรียนรู้5 ขั้นตอน (5 STEPs) ในรายวิชา ส 21104 สังคมศึกษา 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF ANALYSIS THINKING ABILTICAL AND GROUP PROCESSES BY THE 5 STEPS LEARNING PROCESS IN S 21104 SOCIAL STUDIES SUBJECT 2, OF THE GRADE 7 STUDENTS AT NONGLUANGSUKSA SCHOOL 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสัมคม แผน ก แบบ ก2 ป.โท (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 สิงหาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 671/2559 ลว. 15 สิงหาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 19 กันยายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. นิลมณี พิทักษ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 463/2559 ลว. 22 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น
รายการติดตาม
การโอนเงิน