2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585060012-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปาลิตา โพธิ์ตา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PALITA PHOTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปลี่ยนแปลงครอบครัวในมิติของเวลาและความรับผิดชอบการดูแลครอบครัวตามการรับรู้และประสบการณ์สตรีสูงอายุ อาศัยในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Change of the Family on the Dimension of Time and Responsibility in Family Care According to Perception and Elderly Women Living in Amphor Chokchai, Nakhonratchasima Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 301/2559 ลว.30 ก.ย.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-