2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585070021-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภาสินี ศรีสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PASINEE SRISOOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สารเคมีอันตรายในประเทศไทยที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังทางการแพทย์ในสัมผัส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The hazardous chemicals in Thailand requiring medical surveillance program in exposed individuals 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ธันวาคม 2559 คำสั่งที่ 2133/2559 ลว 8 ธันวาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 1050/2562 ลว 20 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 108/2559 ลว. 21 ม.ค.59
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุดา วรรณประสาท คำสั่งที่ 1427/2560 ลว 17 สิงหาคม 2560