2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585080003-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ถนอมศรี สารธิมา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THANOMSRI SARNTHIMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การประเมินการรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Assessment of information literacy in the workplace of support personnel in Khon Kaen University 
รายละเอียด แผน ข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 113/2559 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 12 มกราคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มิถุนายน 2560 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มาลี กาบมาลา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 113/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินการรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤศจิกายน 2561 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ