2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585080040-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญญา สมสัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KUNYA SOMSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Development Approach of Community Enterprises: A Case Study of Nong Wang Rue Farmer housewives Group Dong Mueang Am, Khao Suan Kwang District, Khon Kaen Province 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 451/2559 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 451/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-