2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150013-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถพล คนต่ำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATTAPOL KHONTUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สถานการณ์ยาคู่เหมือนและการรับรู้เกี่ยวกับยาคู่เหมือนในชุมชน กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The situation and perception of look alike sound alike drugs in community: The case study in one subdistrict,Northeastern Thailand 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 12 เมษายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 236/2559 ลว.14 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-