2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587040030-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริวรรต นาสวาสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARIWAT NASAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบระบบอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนเพื่อกำจัดด้วงงวงข้าว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DESIGN OF INFRARED-HOT AIR SYSTEM FOR RICE WEEVIL DISINFESTATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 ธันวาคม 2559 คำสั่งคณะที่ 1083/2559 ลว. 17 พฤศจิกายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2559 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 12076/2560 ลว. 4 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 19 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 877/2559 ลว. 22 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-