2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587110020-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อารีนา อับดุลเลาะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ARINA ABDULLOH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ แบบ 2.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A DISSERTATION PROPOSAL FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS FACULTY OF PUBLIC HEALTH KHON KSEN UNIVERSITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 กรกฎาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2560 ที่ ศธ.0514.11.1/356
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 574/2559 ลว.10 ต.ค.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 704/2560 ลว. 14 พ.ย. 60