2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587220006-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ พ.ต. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) ACTING.MAJ. KITTIKORN BUMROONGBOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  118/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ศิลปกรรมเมืองหลวงพระบาง : อัตลักษณ์และกระบวนการผลิตซ้ำในฐานะเมืองมรดกโลก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Luang Prabang Art’s : Identity and Reproduction of World Cultural Heritage 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มกราคม 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งที่ 238/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Reproduction of the Art of Luang Prabang as a World Heritage Site 
ชื่อวารสาร ่Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 June 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ประติมากรรมตามรูปแบบการกลมกลืนทางวัฒนธรรมเพื่อ เสนอแนวทางการอนุรักษพิพิธภัณฑเมืองมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มิถุนายน 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 27-61  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเมืองหลวงพระบางภายใต้กระแส เมืองมรดกโลก 
ชื่อวารสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2465-5317  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มิถุนายน 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 121-135  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาชุมชน บ้านหม้อ มหาสารคาม เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มีนาคม 2560 ถึง 4 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ นาดูน : รูปแบบความสัมพันธ์ทางความเชื่อของศาสนาและวัฒนธรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขงชีมูล ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 291-302  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper