2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587220013-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LADDAWAN SRIPACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผีหลวงพระบาง: ความเชื่อ พิธีกรรม และบทบาททางสังคมในเมืองมรดกโลก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Luang Prabang Spirits: Beliefs Rituals and Social roles in World Heritage City 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 ตุลาคม 2559 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2561 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 ตุลาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งที่ 237/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งที่ 7/2560 ลว.11 มค 2560