2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587220027-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WARIN BOONYAPUTTHIPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2558 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาวิเคราะห์การออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ในภาคอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) An Analysis Study of Silk lkat in Isan 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 ตุลาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งที่ 231/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งที่ 231/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559