2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587220027-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WARIN BOONYAPUTTHIPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 78/2558 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) แนวทางการออกแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ของผู้ประกอบการชุมชนในภาคอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DESIGN APPROACH AND FACTORS AFFECTING MUDMEE SILK DESIGN OF COMMUNITY-BASED ENTERPRISES IN ISAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 ตุลาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งที่ 231/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งที่ 231/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบการย้อมและการทอผ้าของอีสานและโอกินาว่า 
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN ISSN: 1685-3954  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กันยายน 2560 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 209-217  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ