2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020131-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ตติยา ภูผาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TATIYA PHUPHALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ของการประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับอายุและเพศ ในประชากรไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RELATIONS BETWEEN SACRAL VERTEBRAL BODY FUSION WITH AGE AND SEX IN NORTHEAST THAI SKELETAL SAMPLE 
รายละเอียด คำสั่งที่ 1100/2561 ลว 25 ธ.ค.2561 แต่งตั้ง Assos.Dr.Prof.Nancy Tales เป็นที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1064/2561 ลว 12 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2562 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 13 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 380/2561 ลว. 27 เมษายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นวพร เตชาทวีวรรณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1100/2561 ลว. 25 ธ.ค. 2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับการช่วยประมาณอายุ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 507-514  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper