2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020131-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ตติยา ภูผาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TATIYA PHUPHALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ของการประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับอายุและเพศ ในประชากรไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE RELATIONS BETWEEN SACRAL VERTEBRAL BODY FUSION WITH AGE AND SEX IN NORTHEAST THAI SKELETAL SAMPLE 
รายละเอียด คำสั่งที่ 1100/2561 ลว 25 ธ.ค.2561 แต่งตั้ง Assos.Dr.Prof.Nancy Tales เป็นที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1064/2561 ลว 12 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 380/2561 ลว. 27 เมษายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. นวพร เตชาทวีวรรณ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1100/2561 ลว. 25 ธ.ค. 2561