2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040026-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศตวรรษ ศาลยาชีวิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATAWAT SALYAJIVIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมวัสดุและการผลิต แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การชุบแข็งแบบตกตะกอนของวัสดุเชิงประกอบ A356-SiC ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบกึ่งแข็ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PRECIPITATION HARDENING OF A356-SiC COMPOSITE PRODUCE BY SEMI-SOLID CASTING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 608/2560 ลว. 3 กรกฏาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 18 กรกฎาคม 2560 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะที่ 402/2562 ลว. 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 4 กรกฎาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะที่ 263/2560 ลว. 10 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Heat Treatment Process on the hardness of Aluminium356/Silicon Carbide Particulate Composites  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม The 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 มิถุนายน 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม south asia institute of science and engineering (SAISE) 
สถานที่จัดประชุม Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper