2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595070031-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิจวัฒ นาถวิล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KICHAWAT NATAWIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Duration of Methamphetamine use with Psychosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 สิงหาคม 2560 คำสั่งที่ 1521/2560 ลว 31 สิงหาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1692/2560 ลว 4 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2560 Turnitin 8%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 841/2561 ลว 18 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 4 มิถุนายน 2561 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Pass
F รับรองการแก้ไข 11 กรกฎาคม 2561 turnitin 5%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 11 กรกฎาคม 2561
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 22 สิงหาคม 2561
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 1192/2560 ลง 21 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 543-549  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper