2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110086-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เชาวรินทร์ คำหา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAOWARIN KHAMHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจเข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงของประชากรอายุ 45-74 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE MULTI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF HEALTH BELIEF MODEL AND THE INTENTION OF PARTICIPATION FOR COLORECTAL CANCER SCREENING IN POPULATION AGED 45 - 74 YEARS OLD.NAMPONG DISTRICT,KHON KAEN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤษภาคม 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/2538 ลว.30 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 300/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-