2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110145-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพปกรณ์ ทรงพันธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPPAKORN SONGPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารเบนซินในบรรยากาศการทำงาน และการสัมผัสสารเบนซินของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Investigation of relationship between benzene concentration in workplace and benzene exposure of occupations at gasoline service stations. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 ธันวาคม 2560 ศธ 0514.11.1/6566 ลว.20 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 อว. 660301.9.1/2825 ลว. 2 ก.ค.62
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 539/2560 ลว. 18 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 285/2561 ลว. 17 กรกฎาคม 2561