2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110145-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพปกรณ์ ทรงพันธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPPAKORN SONGPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารเบนซินในบรรยากาศการทำงาน และการสัมผัสสารเบนซินของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Investigation of relationship between benzene concentration in workplace and benzene exposure of occupations at gasoline service stations. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 ธันวาคม 2560 ศธ 0514.11.1/6566 ลว.20 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 อว. 660301.9.1/2825 ลว. 2 ก.ค.62
F รับรองการแก้ไข 13 สิงหาคม 2562 อว.660301.9.1/3733
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 20 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 539/2560 ลว. 18 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 285/2561 ลว. 17 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กันยายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ เปรียบเทียบปริมาณการรับสัมผัสสารเบนซีนของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ