2009-2015 ©
Data Real time
             Student History
Student record
Student ID 597050025-7  Level Doctoral Degree 
Name (Thai) นาย ยุทธนา สุมามาลย์ Name (English) Mr. YUTHANA SUMAMAL
Department Educational Technology  Faculty Education 
Program Educational Technology  Language Proficiency ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
Student status 10  ENGนักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
Dissertation
Name (Thai) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สอนอัจฉริยะสำหรับอุดมศึกษา 
Name (English) THE DEVELOPMENT OF LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE SMART TEACHER FOR HIGHER EDUCATION 
Detail ป.เอก เทคโน โครงการพิเศษ 
Log
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.580/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 1 มิถุนายน 2561 S = ตามปศ.บว.มข.ฉ. 67/2561 ลว.1มิย.2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.293/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 3 สิงหาคม 2561 turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
Advisor
Advisor
Assoc. Prof. Dr. Issara Kanjug คำสั่ง ศศ.บศ. 108/2561 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2561 (เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย)
Co-advisor
Asst. Prof. Suchat Wattanachai