2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050038-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุดารัตน์ แก้วสมบัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUDARAT KAEWSOMBUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF COLLABOLATION EDUCATION MANAGEMENT MODEL FOR PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATIOM 
รายละเอียด ป.เอก 21. (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.527 ลว. 20 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 16 ตุลาคม 2561
D อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำส่ะง ศศ.บศ.154/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.154/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562 Turnitin 19%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ.301/2561 ลว. 5 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ.301/2561 ลว. 5 ก.ค. 2561