2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597110029-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. NYUNT NAING THEIN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NYUNT NAING THEIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (หลักสูตรนานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบเพื่อปรับปรุงการใช้บริการฝากครรภ์ของแรงงานชาวพม่าในชายแดนไทย-พม่า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MODEL DEVELOPMENT TO IMPROVE ANTENATAL CARE UTILIZATION OF MYANMAR MIGRANTS IN THAILAND-MYANMAR BORDER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มีนาคม 2559
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 ธันวาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2562
F แจ้งผลสอบ 26 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 25/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-