2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020012-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะวัฒน์ ปิยะศิลป์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYAWAT PIYASIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 12/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การผลิตเส้นใยพอลิโพรพิลีนและพอลิคาโปรแลคโตนด้วยกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงแบบหลอม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FABRICATION OF POLYPROPYLENE AND POLYCAAPROLACTONE FIBERS USING MELT-ELECTROSPINNING PROCESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 868/2561 ลว 10 ต.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 ตุลาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 931/2561 ลว 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-