2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020090-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิรี แสงทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SIREE SAENGTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การใช้กล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดในการตรวจพิสูจน์อัญมณีปลอม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) USE OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPE FOR INVESTIGATION ARTIFICIAL JEWELRY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 366/2562 ลว 23 พ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาสาสตร์ ที่ 458/2562 ลว 21 มิ.ย. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน