2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040055-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ผกามาศ น้อยสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHAKAMAT NOISUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอัดเม็ดชีวมวลจากกากตะกอนหม้อกรองของโรงงานน้ำตาล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A Study of Factor for Compressing the Biomass-Pellets from Filter Cake of Sugar Factory. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 5411/2561 ลว. 15 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน คำสั่งคณะฯ ที่ 521/2561 ลว. 11 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการแปรสภาพเรซินแข็งของยางนาด้วยวิธีไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ฺB231-B239  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper