2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050071-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลธิชา แก้วหย่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONTHICHA KAEWYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 137/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดเชิงสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอบแบบใช้กระดาษ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A COMPARISON OF QUALITIES OF A SITUATION TEST IN THE VIRTUE AND ETHICS AMONG THE PAPER-BASED TESTING AND COMPUTER-BASED TESTING FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 536/2561 ลว. 22 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กันยายน 2561 turnitin 23%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 10 มิถุนายน 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 13 กันยายน 2562 เสนอ กก.คณะ เมื่อ 15 ต.ค. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ. 451/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดเชิงสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการสอบบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 188  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper