2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050108-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิทธิพงศ์ สมเดช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITTIPONG SOMDETCH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กลยุทธ์ในการเกิดแบรนด์ของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STRATEGIES FOR PRIVATE SCHOOL BRANDING IN ROI-KEAN-SARA-SIN GROUP 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 29 พฤษภาคม 2560 ผ่าน สอบเข้า (ปศ.บว.มข.ฉ 77/2560 ลว.29พ.ค.2560)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 142/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 7 มีนาคม 2562 Turnitin 14%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 411/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-