2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050133-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เทพรัตน์ พื้นบาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEPPARAT PUENBAD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT WITH AUGMENTED REALITY TO ENHANCE ANALYTICAL THINKING ABOUT SOFTWARE FOR GRADE 8 STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก เทคโน 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 101/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 17%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.560/2562 ลว. 5 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ.054/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-