2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050149-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกษมสันต์ แสนศิลป์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KASEMSAN SAENSIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STRUCTURAL EQUATION MODELING OF LEARNING LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 19 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา ป.โท แผน ก (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 14 กรกฎาคม 2560 ผ่าน สอบเข้า (ปศ.บว.มข.ฉ 86/2560 ลว.14 ก.ค.2560)
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 092/2562 ลว.21 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 9%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ. 422/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-