2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050176-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิริยกุล อุ่นอ่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIRIYAKUL OON-ON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาตัวแทนความคิดเรื่อง โครโมโซมและสารพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STUDY ABOUT MENTAL REPRESENTATION ON CHROMOSOME AND GENETIC MATERIALS OF MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS USING MODEL-BASED LEARNING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.785/2561 ลว. 24 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 15%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.559/2562 ลว. 5 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ คำสั่ง ศศ.บศ.086/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562 เปลี่ยนจาก อ.ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ STUDY ABOUT MENTAL REPRESENTATION ON CHROMOSOME AND GENETIC MATERIALS OF MATTAYOMSUKSA IV STUDENTS USING MODEL-BASED LEARNING 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กรกฎาคม 2562 ถึง 20 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม North Eastern University 
สถานที่จัดประชุม North Eastern University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen province 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2983-2991  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper