2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150044-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KETSANA DOUANGSAVANH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KETSANA DOUANGSAVANH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสำรองยาประจำครอบครัวไว้จำหน่าย และการปฏิบัติในการจ่ายยาของผู้จำหน่ายยาในร้านขายยาเอกชน : กรณีศึกษาเขตภาคกลางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Availability of drugs for household use and dispensing practice of dispensers working in private retail pharmacies : A case 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 219/2561 ลว.9 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ยาประจำครอบครัวที่มีไว้จำหน่ายในร้านขายยาในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: การสำรวจนำร่อง(Availability of drugs for household use in drug stores in Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic: A pilot survey) 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มิถุนายน 2561 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 107-115  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ