2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607030001-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประวิทย์ ธรรมทะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAWIT THAMMATHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 607/2561 ลว 16/10/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 090/2562 ลว 4/2/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 032/2561 ลว 18/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 032/2561 ลว 18/1/2561