2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040009-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรพงษ์ แสงเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JAKAPONG SANGPESH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้การสารวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลข เพื่อตรวจสอบเรขาคณิตของรางรถไฟ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Application of Digital Photogrammetry to Diagnose Physical Geometry of Railway Track 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 เมษายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 262/2562 ลว. 10 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 355/2562 ลว. 16 พฤษภาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คำสั่งคณะฯ ที่ 821/2561 ลว. 12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-