2009-2015 ©
             การส่งการศึกษาอิสระ
เลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล 2559 2560 2561 2562
ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

  • ลำดับที่
  • นักศึกษา
  • ที่ ศธ 0514.10/
  • วันที่ส่งออกคณะ
  • 0003
  • 595740184-0 น.ส. คู่ฤทัย พระเอก
  • 189
  • 16 มกราคม 2562
  • 0002
  • 595150016-7 น.ส. ชาริณี มีอาษา
  • 130
  • 10 มกราคม 2562
  • 0001
  • 585210007-4 นาย ณัฐวธัชช์ นพไพสิฐ
  • 98
  • 8 มกราคม 2562